WebDnes.cz
Váš vlastní web ještě dnes!

WebDnes.cz - snadná tvorba webových stránek

 

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz platné od 21.5.2018

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

 1. Poskytovatelem se rozumí RNDr. Václav Mach, Vrábče 123, České Budějovice, IČ 734 84 460, dále jen poskytovatel.

 2. Zákazníkem je libovolná fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která si objedná alespoň jednu ze služeb  nabízených poskytovatelem na doménách www.webdnes.cz nebo www.prestahost.cz. Dále jen zákazník.

 3. Server poskytovatele - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků jsou provozovány webové aplikace a související služby, zejména služby elektronické pošty

 4. Technické prostředky poskytovatele – servery poskytovatele a související technická zařízení

 5. Doménové jméno - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména).

 6. Redakční systém WebDnes je software sloužící k provozu webových prezentací, vyvinuté poskytovatelem a umístěné na jeho serverech, zejména pak software zajišťující administrační rozhraní pro správu webových stránek zákazníka a software zajišťující zobrazování webových stránek zákazníka.

 7. Elektronický obchod Prestashop je elektronický obchod založený na Open Source systému Prestashop (www.prestashop.com) a provozovaný na technických prostředcích poskytovatele a to včetně jakýchkoliv úprav nebo rozšíření přidaných poskytovatelem. Dále jen Prestashop.

 8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, specifikují způsob poskytování služeb souvisejících s provozem libovolných internetových aplikací Zákazníka a provozovaných na technických prostředcích Poskytovatele. Zejména se těmito VOP řídí provoz webových aplikací založených na redakčním systému WebDnes a/nebo elektronickém obchodu Prestashop.

 9. Tyto VOP jsou nadřazené jakýmkoliv jiným právním vztahům mezi zákazníkem a poskytovatelem, s výjimkou písemných smluvních vztahů mezi oběma stranami, ve kterých je výslovně uvedeno, že se těmito obchodními podmínkami neřídí.

 10. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se poskytování služeb řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb v platném znění. .

II. Souhlas s těmito VOP

 1. Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP objednávkou některé ze služeb poskytovatele. Za závaznou objednávku služby se považuje odeslání řádně vyplněné objednávky prostřednictvím on-line rozhraní umístěného na doménách www.webdnes.cz a/nebo www.prestahost.cz. Za objednávku služby se rovněž považuje prodloužení již existující služby formou řádné úhrady služby zákazníkem. Za objednávku služby řídící se těmito VOP se považuje i objednávka zkušebního provozu některé služby.

 2. Objednáním služby se zákazník zavazuje že se bude těmito VOP řídit po celou dobu užívání dané služby a případného testovacího provozu. Zákazník souhlasí s právem poskytovatele tyto VOP kdykoliv změnit. Závazná smlouva o poskytování příslušných služeb je mezi poskytovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky zákazníka ze strany poskytovatele.

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na budoucí změnu těchto VOP, přitom se zavazuje informovat Zákazníka o takových změnách emailovou korespondencí. Za informování zákazníka o změně VOP je považováno zaslání této informace na emailovou adresu, kterou zákazník udal při objednávce služby, nebo která pro něj byla v rámci služby zřízena. Nová verze VOP vstupuje automaticky v platnost sedm (7) dní od zveřejnění oznámení o změně VOP. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou VOP, oznámí poskytovateli písemně nebo emailem své rozhodnutí o ukončení čerpání služby do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy změna VOP vstoupila v platnost. Výpočet částky, která má být v takovém případě vrácena zákazníkovi, se provádí postupem popsaným v bodu VII.3 těchto VOP. V případě, že Poskytovateli nebude do třiceti (30) dnů od oznámení změn doručeno oznámení o ukončení čerpání služby z důvodu nesouhlasu s novými VOP, považuje Poskytovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.

III. Rozsah poskytovaných služeb

 1. Rozsah plnění poskytovaných služeb se řídí zvolenou službou a cenovým tarifem tak, jak je aktuálně uvedeno na webových stránkách poskytovatele www.webdnes.cz a www.prestahost.cz.

 2. Rozsah poskytovaných služeb zejména zahrnuje:

  1. správu domény – pokud je to zákazníkem umožněno, poskytovatel zajišťuje správu domény zákazníka, zejména zakoupení domény a nastavení jmenných serverů. Doména je poskytovatelem zakoupena na jméno zákazníka tak, aby vlastníkem domény uvedeným v registru doménových jmen byl zákazník

  2. provoz webových stránek zákazníka na technických prostředcích poskytovatele, obvykle na doméně druhého řádu vlastněné zákazníkem

  3. poskytnutí služeb poštovních serverů v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

 3. V případě, že byla zákazníkem objednána služba redakčního systému WebDnes, rozsah poskytovaných služeb dále zahrnuje:

  1. poskytnutí administračních a dalších funkcí redakčního systému WebDnes pro tvorbu, údržbu a provoz webových stránek zákazníka v rozsahu odpovídajícímu objednané službě a popsanému na webových stránkách poskytovatele

  2. poskytnutí předpřipravené vzhledové šablony pro účely provozu webových stránek zákazníka, případně zhotovení originální vzhledové šablony

  3. naplnění vzorových stran prezentace zákazníka dodaným obsahem (texty, obrázky) v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

  4. poskytování zákaznické podpory v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

 4. V případě, že byla zákazníkem objednána služba Prestashop, rozsah poskytovaných služeb zahrnuje

  1. instalaci Prestashop v české jazykové verzi a v typickém výchozím nastavení

  2. konfiguraci elektronického obchodu na přání zákazníka v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

IV. Doba trvání poskytovaných služeb a platební podmínky

 1. Není-li u dané služby (tarifu) výslovně uvedena možnost objednávky na kratší dobu nebo není-li mezi smluvními stranami dodatečně a výslovně dohodnuta kratší doba poskytování služby (tarifu) včetně její ceny, jsou služby poskytovány vždy na období jednoho roku.

 2. Zkušební provoz aplikace. U služby Prestashop umožňuje poskytovatel až 30 denní zkušební provoz. Pokud není v dané lhůtě zákazníkem objednán a řádně uhrazen provoz placené služby, je zkušební provoz ukončen. Zkušební provoz aplikace je poskytován zdarma.

 3. Objednávka služby zákazníkem. Objednávku služby je nutné provést pomocí webového rozhraní na webových stránkách poskytovatele www.webdnes.cz nebo www.prestahost.cz. Za takovou objednávku se považuje i objednávka zkušebního provozu služby Prestashop.

 4. Při objednávce placené služby (tedy nikoliv zkušebního provozu) je pro zákazníka vystavena zálohová faktura na hodnotu nebo na část hodnoty objednané služby. Poskytovatel zahájí práce na zprovoznění služby nejdříve po provedení úhrady a připsání zálohy na účet poskytovatele. Za den zahájení poskytování služby je považován okamžik, kdy jsou zákazníkovi zaslány přístupy do administračního rozhraní, tedy datum, kdy byla poskytovatelem odeslána emailová zpráva s přístupy. V případě objednávky služby, které předcházel testovací provoz služby Prestashop, je za počátek služby považováno datum úhrady vystavené faktury, nejpozději však třicátý den od začátku testovacího provozu.

 5. Doplatek je účtován bezprostředně po zprovoznění služeb v dohodnutém rozsahu a předání přístupu do uživatelské administrace.

 6. Prodloužení služby. U služeb objednaných na dobu jednoho roku (viz. bod IV/1 těchto VOP), je čtyři týdny před vypršením služby zákazníkovi vystavena zálohová faktura, případně po dohodě i řádná faktura, na celou účtovanou částku. Úhradou této faktury ze strany zákazníka dojde mezi zákazníkem a poskytovatelem k prodložení příslušné smlouvy o poskytování služby a to vždy o jeden rok. Nebude-li před vypršením služby připsána na účet poskytovatele příslušná fakturovaná částka, je poskytovatel oprávněn po vypršení služby poskytování služby kdykoliv přerušit nebo zcela ukončit. U služeb objednaných na kratší dobu (viz. bod IV/1 těchto VOP) se postupuje podobně, s tím že zálohová, případně po dohodě i řádná, faktura je vystavena zákazníkovi dva týdny před vypršením služby a po její úhradě je služba prodloužena vždy o stejnou dobu, jak bylo původně mezi smluvními stranami dohodnuto.

 7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody (přímé ani nepřímé) způsobené přerušením poskytovaných služeb z důvodů pozdní či neúplné úhrady za poskytované služby ze strany zákazníka.

V. Obchodní tajemství

 1. Obě smluvní strany se zavazují že budou vzájemně respektovat důvěrnost informací obchodního charakteru a nebudou je bez písemného souhlasu žádným způsobem zveřejňovat ani poskytovat třetí straně.

VI. Dostupnost služeb a související závazky poskytovatele

 1. V případě, že za daný kalendářní měsíc dostupnost webových stránek zákazníka byla nižší než 99.5 %, má zákazník nárok na slevu ve výši jedné poloviny částky, kterou za danou službu v daném měsíci zaplatil. Při výpočtu se bere v úvahu pouze částka, která byla zákazníkem uhrazena za provoz služby, nezapočítávají se tedy prostředky vynaložené zákazníkem na případné grafické práce a další úkony, tak jak je upřesněno v bodu VII.3 těchto VOP.

 2. V případě nižší dostupnosti než 95% má zákazník nárok na slevu ve výši celé částky, kterou za danou službu v daném měsíci zaplatil. Počítá se tedy poměrná část z celkem zaplacené částky k počtu měsíců. Při výpočtu se opět bere v úvahu pouze částka, která byla zákazníkem uhrazena za provoz služby, nezapočítávají se tedy prostředky vynaložení zákazníkem na případné grafické práce a další úkony, tak jak je upřesněno v bodu VII.3 těchot VOP.

 3. Odpovědnost poskytovatele podle bodů VI.1 a VI.2 neplatí v případech, že k výpadku došlo zásahem vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), případně z důvodů zásahu třetích osob. Za takový zásah třetích osob jsou považovány zejména (ale nejenom) dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny, výpadky telekomunikačního spojení atd. Odpovědnost poskytovatele neplatí rovněž v případě že k výpadku dojde zaviněním zákazníka, například pokud zákazník neposkytne souhlas s pravidly správce doménových jmen, ačkoliv mu žádost o souhlas byla včas odeslána na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci domény.

 4. Do doby výpadků se nezapočítávají předem ohlášené odstávky serverů poskytovatele v rozsahu maximálně jedné hodiny měsíčně.

 5. Celková výše finanční odpovědnosti poskytovatele za případné škody, přímé i nepřímé, způsobené nebo související se ztrátou dat či nedostupností nebo vadnou funkcí www stránek, nefunkčností či nedostupností pošty, případně nedostupností nebo vadnou funkcí dalších poskytovaných služeb, je omezena částkou zaplacenou zákazníkem poskytovateli za konkrétní službu v daném fakturačním období. Výše finanční odpovědnosti poskytovatele se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti s  poskytovanými službami vzniknou zákazníkovi jakékoliv povinnosti vůči třetím stranám, včetně např. povinnosti zaplatit odškodné, smluvní pokutu, odstupné od smlouvy, náklady na soudní spor, honorář advokáta apod. Výše finanční odpovědnosti poskytovatele se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti s  poskytovanými službami vznikne zákazníkovi prokazatelná ztráta zisku nebo prokazatelné výdaje související s náhradou ztracených dat. Při zkušebním provozu aplikace nenese poskytovatel vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody.

 6. Služba WebDnes je přímo určena pro provoz firemních webových prezentací a poskytovatel službu poskytuje v dobré víře, že je schopna splnit naprostou většinu obvyklých požadavků na provoz firemní webové prezentace. Poskytovatel však žádným způsobem nezaručuje, že služba splní všechny specifické požadavky zákazníka. Je věcí zákazníka, aby se předem informoval o vhodnosti použití služby vzhledem k případným speciálním požadavkům. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti o vhodnosti služby WebDnes k danému účelu, může poskytovatele požádat o zkušební plnohodnotný provoz služby. Dodatečné zjištění zákazníka, že služba nevyhovuje některému ze jeho požadavků, není důvodem k vrácení zaplacené částky.

VII. Přerušení poskytovaných služeb

 1. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady přerušit poskytování služeb, pokud zákazník umístí na své webové stránky provozované na technických prostředcích poskytovatele obsah

  1. který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána

  2. který porušuje autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva, případně slouží k nelegálnímu získávání nebo šíření software, případně k nelegálnímu získáván neb šíření hudby, filmů a jiných podobných souborů

  3. který lze označit jako spam nebo slouží k rozesílání spamu či k šíření počítačových virů nebo jiných potenciálně nebezpečných programů

  4. kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob

  5. který lze označit jako pornografii

  6. a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií

 2. Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady vypovědět poskytování služeb, pokud zákazník na své webové stránky provozované na technických prostředcích poskytovatele umístí obsah, který by mohl poškodit nebo přetížit servery, internetové linky a jiné technické prostředky poskytovatele, případně způsobit libovolným způsobem jejich nedostupnost. Poskytovatel je rovněž oprávněn vypovědět poskytování služeb i z jiného důvodu nebo bez udání důvodu, služby pak mohou být přerušeny nejdříve dva týdny od okamžiku, kdy byla zákazníkovi výpověď oznámena. V tomto případě poskytovatel vrátí zákazníkovi poměrnou část z částky, kterou zákazník za danou službu v daném fakturačním období zaplatil.

 3. Postup výpočtu poměrné částky, která má být zákazníkovi vrácena je následující: Jako základ je vzata celková částka, kterou zákazník poskytovateli za dané období uhradil za provoz aplikace. Do částky uhrazené za provoz aplikace se přitom v žádném případě nezapočítávají úhrady za jakékoliv vícepráce objednané a uhrazené zákazníkem poskytovateli, tj. zejména grafické nebo kodérské práce, optimalizace stránek pro vyhledávače, plnění stránek obsahem apod. Z částky uhrazené za provoz aplikace je odečtena částka vynaložená poskytovatelem na zakoupení domény /domén) pro zákazníka, minimálně však 260 Kč. Zbývající suma je vydělena počtem měsíců, na které byla služba objednána, poměrná část, která má být vrácena je pak získána vynásobením výsledku počtem celých zbývajících měsíců, po které by ještě byla služba čerpána.

 4. Pokud zákazník na své webové stránky umístí jakékoliv skripty, aplikace a další obsah se zřejmým úmyslem poškodit technické prostředky poskytovatele nebo narušit jejich bezpečnost, je poskytovatel oprávněn bez náhrady přerušit poskytování veškerých služeb poskytovaných danému zákazníkovi. V tomto případě nese zákazník i finanční zodpovědnost za prokázané škody, které by tím poskytovateli způsobil, zejména pak za ušlý zisk, poškození dobrého jména poskytovatele, ztrátu zákazníků aj.

 5. Za doručení výpovědi se považuje odeslání informace o přerušení služeb na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce služby.

VIII. Autorská práva

 1. Veškerý materiál vložený prostřednictvím redakčního systému (texty, obrázky) je majetkem zákazníka. Vzhledová šablona zhotovená na míru (originální design webu) je rovněž majetkem zákazníka. Autorská práva k předpřipraveným vzhledovým šablonám jsou majetkem poskytovatele. Poskytovatel garantuje zákazníkovi právo si tyto šablony libovolně měnit a přizpůsobovat pro své potřeby. Pokud důsledkem takových změn bude nový design nezaměnitelný s designem výchozí šablony, přechází autorská práva k tomuto novému designu na zákazníka.

 2. Vykonavatelem autorských práv k redakčnímu systému WebDnes je poskytovatel. Zákazník nemůže v žádném případě požadovat přístup ke zdrojovému kódu redakčního systému WebDnes či vyžadovat nasazení redakčního systému WebDnes na serverech třetí strany.


IX. Ochrana osobních údajů Zákazníka

 1. Subjektem údajů je Zákazník podle bodu I.2 těchto podmínek.

 2. Správcem údajů je Poskytovatel podle bodu I.1 těchto podmínek.

 3. "Osobními údaji" se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno Subjekt údajů identifikovat.

  Osobní údaje Subjektu údajů jsou Správcem údajů zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“).

 4. Objednáním některé ze služeb Správce údajů uděluje Subjekt údajů Správci údajů souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu a způsobem vymezeným těmito obchodními podmínkami.

 5. Správce údajů za účelem zajištění provozu objednané služby zpracovává osobní údaje Subjektu údajů, které Subjekt údajů uvede při objednávce služby nebo později. Jedná se zejména o jméno, adresu, emailovou adresu a telefon, případně další, pokud to vyžaduje charakter poskytnuté služby. Osobní údaje jsou Správcem údajů zpracovávány elektronickými prostředky či v papírové podobě a to automatizovaným nebo ručním způsobem. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby Subjektu údajů a po dobu nezbytně nutnou k uplatnění případných práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, nebo do doby odvolání souhlasu Subjektem údajů.

 6. Příjemcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány.

 7. Správce údajů poskytuje osobní údaje Subjektů údajů dalším Příjemcům údajů v následujících případech:

  • v případě, kdy si Subjekt údajů vyžádá registraci doménového jména, jsou nezbytné osobní údaje předány společnosti INTERNET CZ, a. s., IČO 26043319, Ktiš.

  • orgánům veřejné moci a státní správy v případech, kdy tak stanoví zákon

 8. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným Správcem údajů, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a získat informace o jejich zpracování.

  Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů k tomuto účelu může Správce údajů kontaktovat na emailové adrese info@prestahost.cz nebo info@webdnes.cz.

 9. Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat Správce údajů na emailové adrese info@prestahost.cz nebo info@webdnes.cz. Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu.

X. Ochrana osobních údajů - Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

 1. Zákazník (viz. bod I.2) je Správcem údajů svých klientů.

 2. Poskytovatel (viz. bod I.1) je ve vztahu k osobním údajů klientů Správce údajů Zpracovatelem údajů podle čl. 28 GDPR.

 3. Infrastrukturou se rozumí webové, poštovní a databázové servery provozované Zpracovatelem údajů.

 4. Zpracovatel údajů se zavazuje pro Správce údajů zpracovávat osobní údaje za účelem provozu a hostingu eshopového řešení Prestashop, případně webové aplikace Webdnes nebo jiné webové aplikace, kterou pro Správce údajů provozuje.

 5. Správce údajů souhlasí s tím, že Zpracovatel údajů je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů další subjekt (dále jen Subdodavatel) bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce údajů. Zpracovatel údajů informuje emailem Správce údajů o veškerých Subdodavatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Správci údajů příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Subdodavatelů námitky. Pokud Správce údajů nezašle do 7 dnů proti konkrétnímu Subdodavateli námitky, je Zpracovatel údajů oprávněn Subdodavatele zpracováním osobních údajů pověřit. V opačném případě je Zpracovatel údajů oprávněn vypovědět Správci údajů smlouvu o poskytování služeb, výpovědní doba jsou dva týdny. Zpracovatel údajů musí uložit Subdodavatelům, kteří zpracovávají osobní údaje klientů Správce údajů, stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 


  Zpracovatel údajů v současnosti využívá za účelem zajištění provozu své Infrastruktury následující Subdodavatele: Adam Štrauch,
  IČ 74943421.

 6. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na pracovišti Zpracovatele údajů, Infrastruktuře Zpracovatele údajů a na pracovišti jeho Subdodavatelů.

 7. Zabezpečení zpracování osobních údajů Zpracovatelem údajů.

  Zpracovatel údajů se zavazuje:

  • neukládat osobní údaje spravované Správcem údajů na PC a to ani v podobě záloh databáze

  • používat vhodnou ochranu zařízení (PC, mobilní telefony) tak aby nebylo možné při odcizení zařízení se připojit k Infrastruktuře. Toto bude obvykle zahrnovat šifrování disků a/nebo ochranu SSH klíčů heslem.

  • Infrastrukturu umisťovat výhradně v serverovnách na území Evropské unie, splňujících mezinárodní a EU normy a vysoké požadavky na bezpečnost. Informace o konkrétním umístění Infrastruktury si může Správce údajů vyžádat na emailových adresách info@prestahost.cz nebo info@webdnes.cz

  • netvořit kopie databází obsahujících osobní údaje. Výjimkou je zálohování dat v rámci Infrastruktury a dále případy, kdy toto bude nezbytné pro zajištění činnosti, která byla Správcem údajů výslovně vyžádána.

  • neumožnit k údajům přístup třetím osobám mimo Subdodavatelů a mimo případů, kdy je tento přístup nutný pro zajištění činnosti která byla Správcem údajů výslovně vyžádána a z požadavku na činnost plyne, že tento přístup má být poskytnut.

  • dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů

  • vymazat osobní údaje včetně záloh databáze po ukončení služby poskytované Správci údajů. K vymazání dojde automaticky nejpozději do 6 měsíců od ukončení zpracování osobních údajů. Správce údajů může také vyžádat vymazání osobních údajů na emailové adrese info@prestahost.cz nebo info@webdnes.cz, v tom případě budou osobní údaje vymazány do dvou týdnů od doby, kdy bylo o smazání požádáno.

XI. Řešení sporů

Dojde-li v souvislosti s poskytovanými službami ke sporu mezi poskytovatelem a zákazníkem, bude tento spor přednostně řešen dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen u Okresního případně Krajského soudu v Českých Budějovicích.

XII. Další ujednání

 1. Poskytovatel není zodpovědný za obsah webových stránek zákazníka, tuto odpovědnost má výhradně zákazník.

 2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právem České republiky.

 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.05.2018